fbpx
Logo Pepp.fit
Logo Pepp.fit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels Pepp.fit

Opdrachtnemer: * Pepp.fit
Opdrachtgever: * Klanten van Pepp.fit die door medewerker/ster van Pepp.fit behandeld worden.
Opdracht: * EMS-sessie op afspraak.
Locatie: * Plaats waar EMS-sessie op afspraak wordt uitgeoefend.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Pepp.fit doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.
1.2 De wederpartij van Pepp.fit wordt aangeduid als klanten van Pepp.fit die door medewerker/ster van Pepp.fit behandeld worden, hierna te noemen; klant
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Pepp.fit en de klant gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier en betaling van de eerste termijn.
2.2 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 of 24 maanden en gaat in vanaf de inschrijvingsdatum.
3.2 Pepp.fit hanteert een proefperiode van 12 weken waarmee de klant de jaarovereenkomst voortijds kan wijzigen of stopzetten na betaling van de 3e termijn. Dit dient op tijd (uiterlijk een week voor het einde van de 12-weken proefperiode) en per email te worden aangegeven. De proefperiode gaat in op het moment van de eerste inschrijving, ook als dat in eerste instantie gebeurt o.b.v. een rittenkaart. Een terugkerend lid kan dus geen aanspraak maken op een nieuwe proefperiode. Een abonnementswijziging of -beëindiging dient per email te worden aangevraagd uiterlijk een week voor het einde van de proefperiode. Gemiste lessen tijdens de proefperiode worden niet gerestitueerd. Wanneer men start op basis van een 'jaaractie' waarbij men een voordeel krijgt bij het aangaan van een jaarabonnement, vervalt de proefperiode.
3.3 Indien het lid geen aanspraak maakt op de ‘12-weken garantie’ zijn wijziging of opzegging pas weer mogelijk een jaar na inschrijving. Tussentijdse abonnementswijzigingen of opzegging na de proefperiode van 12 weken zijn niet mogelijk.
3.3.A Tijdens actieperiodes waarin bij inschrijving een gratis maand wordt weggegeven, geldt dat de 12-weken proefperiode ingaat ná de gratis maandtermijn. Het abonnement kan in dat geval voortijdig worden opgezegd na 16 weken. Dit dient op tijd (uiterlijk in de 15e week van het lidmaatschap) en per email te worden aangegeven.
3.4 Als er na een jaar geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet. Na een jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één incassomaand, tenzij het abonnement weer met een jaar wordt verlengd.
3.5 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van één incassomaand worden opgezegd.
3.6 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het lidmaatschap voor de duur van minimaal één maand  tot een maximum van drie maanden (en in het geval van zwangerschap tot 6 tot 8 weken na de bevalling), worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Een dergelijke pauze dient tijdig en per email te worden aangevraagd. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring. Bij een tijdelijke bevriezing van het abonnement wordt de looptijd van het contract automatisch mee opgeschort.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging
4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.
4.2 Bij inschrijving betaalt de klant inschrijfkosten en de door Pepp.fit aangewezen onderkleding. De inschrijfkosten worden vooraf overeengekomen.
4.3 Pepp.fit heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Pepp.fit twee weken voorafgaand aan haar klanten medegedeeld. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.
4.4 Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft de klant niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5. Wijzigen en Annuleren Afspraken / Geldigheid rittenkaarten
5.1 Klant maakt een afspraak met Pepp.fit op locatie of online op de boekings-app. Pepp.fit behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.
5.2 Afspraken kunnen door de klant gewijzigd of geannuleerd worden tot 10 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak daarna gewijzigd of geannuleerd dan wordt de sessie in rekening gebracht.
5.3 Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn dient men de trainers hiervan op de hoogte te stellen door zich uit te schrijven via de boekings-app. Niet geboekte afspraken (van abonnementhouders) en niet bezochte afspraken worden in rekening gebracht.
5.4 De geldigheidsduur van de rittenkaarten gaat in vanaf datum van aanschaf tenzij anders afgesproken. Een 10-rittenkaart is  5 maanden, een  20-rittenkaart 10  maanden en een 40-rittenkaart 20 maanden geldig. Tijdens vakanties loopt het abonnement door, maar abonnementhouders ontvangen na de proefperiode van 12 weken een vastgesteld aantal bonuslessen om gemiste lessen te kunnen inhalen. Indien deze lessen niet toereikend zijn kan men een rittenkaart tegen ledentarief aanschaffen. Alle door Pepp.fit toegekende ritten kunnen variëren in duur van geldigheid en vervallen 12 maanden na inschrijving of wanneer het abonnement eerder wordt beëindigd. Rittenkaarten die naast het abonnement zijn aangeschaft, vervallen ook wanneer het abonnement wordt beëindigd.
5.5  Voor feestdagen en vakantieperiodes wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen die Pepp.fit niet verwijtbaar zijn.
5.6 Pepp.fit behoudt te allen tijde het recht om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant
6.1 De klant dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer tijdig aan Pepp.fit mede te delen.
6.2 De klant houdt zich aan de door Pepp.fit gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Pepp.fit aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de klant geeft Pepp.fit het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
6.3 De klant is verplicht de door Pepp.fit aangewezen onderkleding te dragen tijdens de sessies. Alternatieve kleding wordt niet toegestaan.
6.3 Indien de klant zijn onderkleding vergeet mee te nemen kan men er een huren. Hiervoor wordt per keer een klein bedrag in rekening gebracht; dit dient voor aanvang van de sessie te worden gepind.

Artikel 7 Betaling
7.1 Met het betalen van de eerste termijn geeft men toestemming voor de automatische incasso van tenminste drie contributietermijnen.
7.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso elke incassomaand na de eerste betaling geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een schriftelijke herinnering. Wanneer het lidmaatschapsgeld de tweede keer weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. De klant krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen.
7.3 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Pepp.fit bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.
7.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Pepp.fit verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Pepp.fit heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.
7.5 Pepp.fit heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.
7.6 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden sessies of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door Pepp.fit ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij Pepp.fit te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Pepp.fit.
7.7 Pepp.fit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Pepp.fit is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Pepp.fit toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Pepp.fit is beperkt tot het bedrag waarvoor Pepp.fit aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.
8.2 Pepp.fit is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Pepp.fit maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
8.3 De klant is tegenover Pepp.fit aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de klant komt.
8.4 Het beoefenen van een EMS-sessie kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Pepp.fit, is geheel voor eigen risico van het lid. Pepp.fit of diens coaches zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of eventuele ongevallen.
8.5. Pepp.fit is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend behoorden te zijn.

Artikel 9 Klachten
9.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking per email gemeld te worden aan Pepp.fit. Pepp.fit dient de klager adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pepp.fit de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pepp.fit en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
10.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Pepp.fit neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 11 Persoonsgegevens & privacy
11.1 De klant voorziet de Pepp.fit vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan de Pepp.fit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pepp.fit neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Pepp.fit behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pepp.fit zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Artikel 12 Huisregels in Pepp.fit
In de  EMS-ruimte en kleedruimtes gelden de volgende regels:
12.1 klant dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Pepp.fit.
12.2 Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan klant in rekening gebracht.
12.3 De klant vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Pepp.fit toe. Bij constatering hiervan zal Pepp.fit de klant verzoeken Pepp.fit te verlaten. In dit geval is Pepp.fit wel gerechtigd de volledige behandelprijs te innen.
12.4 Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal Pepp.fit de klant hierop aanspreken.
12.5 Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en behandelruimte op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.
12.6 klant dient 5 minuten voor het afgesproken  tijdstip te verschijnen.
12.7 Indien de klant te laat komt terwijl de training al is gestart wordt deze niet meer onderbroken en vervalt automatisch het recht op de EMS-sessie. Indien de klant later binnenkomt dan de aanvangstijd en de coach staat al op het punt te starten, bepaalt de coach (in samenspraak met eventuele overige klanten) of men nog mee kan doen. Komt men later binnen dan de aanvangstijd terwijl er geen andere klanten zijn, dan bepaalt  de coach of hij de EMS-sessie nog kan opstarten. In al deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op een inhaalles en de gemiste sessie wordt in rekening gebracht.
12.8 klanten dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Pepp.fit op te volgen. Klanten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel 13 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Pepp.fit zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: o.a. stakingen in andere bedrijven dan die van Pepp.fit, een algemeen gebrek aan benodigde apparatuur en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, trainers of andere derden waarvan Pepp.fit afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Pepp.fit opgeschort.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram